ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Técnico | Alojamento Web & Domínios

Questões acerca de domínios e planos de alojamento

 Comercial | Questões Gerais & Novos clientes

Questões acerca dos serviços prestados por Ping.pt

 Financeiro | Encomendas & Pagamentos

Questões acerca da facturação, encomendas, pagamentos...